Veiklos sritys

Kultūros centro pagrindinė veiklos sritis – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla.

Kultūros centro veiklos tikslai:

 • Organizuoti profesionalaus meno programų pristatymą Šilutėje, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio kūrybinėmis sąjungomis, institucijomis, kūrybinėmis industrijomis;
 • Organizuoja kultūros veiklą Šilutės seniūnijoje;
 • įgyvendinti Savivaldybės Tarybos patvirtintas bendradarbiavimo sutartis kultūros, jaunimo politikos srityse
 • skatinti kultūrinius mainus ir įgyvendinti kultūrinio bendradarbiavimo projektus, numatytus Šilutės rajono savivaldybės kultūros programose;

 

Siekdamas įgyvendinti veiklos tikslus Kultūros centras atlieka šias funkcijas:

 • rengia metines veiklos programas;
 • organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančias švietėjiškas – edukacines programas;
 • organizuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą per projektus;
 • organizuoja studijų, būrelių veiklą;
 • sudaro sąlygas jaunimo organizacijų veiklai įgyvendinti;
 • organizuoja profesionalaus meno, pramoginius, edukacinius ir kitus renginius bei parodas;
 • organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;
 • kaupia ir skleidžia informaciją apie Kultūros centro veiklą internetinėje svetainėje, žiniasklaidos priemonėse;
 • teikia Savivaldybės Tarybai tvirtinti veiklos ataskaitą, užtikrina duomenų teisingumą;
 • bendradarbiauja su Šilutės rajono kultūros ir švietimo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis;
 • organizuoja jaunimo užimtumą, vykdo atvirą darbą su jaunimu ir koordinuoja Atviros jaunimo erdvės veiklą;
 • skatina jaunimo saviraišką ir iniciatyvą, suteikia jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas;
 • teikia sociokultūrines, prevencijos, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias neformaliojo ugdymo paslaugas;
 • atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Kultūros centre veikia Šilutės miesto atvira jaunimo erdvė.

———————————————————-

Pagrindinės Kultūros centro veiklos rūšys pagal teisės aktais patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK):

 • knygų, periodinių leidinių leidyba ir leidybinė veikla, kodas – 58.1;
 • kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, kodas 59.11;
 • garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, kino filmų rodymas kodas – 59.20;
 • kita informacinių technologijų ir kompiuterinių paslaugų veikla, kodas – 62.09;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;
 • reklama, kodas – 73.1;
 • fotografavimo veikla, kodas – 74.20;
 • muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas – 77.29.30;
 • kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.39;
 • ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;
 • fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas – 82.19;
 • posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas – 82.30;
 • kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90.0;
 • scenos pastatymų veikla, kodas – 90.01;
 • scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla, kodas – 90.02;
 • meninė kūryba, kodas – 90.03;
 • meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas – 90.04;
 • pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;
 • kita pramogų ir laisvalaikio organizavimo veikla, kodas – 93.29;
 • profesinių narystės organizacijų veikla, kodas – 94.12.
 • kultūrinis švietimas – 85.52;
 • kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas – 89.59;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla – 96.09.
 • Kita Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujanti veikla.
Accessibility