cheap richard mille replica watch supplies a helpful details regarding observe experts and also lovers. industry discuss of your great deal of brandname there are numerous,richardmille.to usa is one of them. who sells the best richardmillereplica.is on the pursuit of the most effective sophistication also just the right blend in creation completely unique dazzling type. https://www.patekphilippe.to/ rolex is one representative of superb watchmaking crafts. we sell high quality perfect watches at the best price online.

Laisvos darbo vietos

Šilutės kultūros ir pramogų centras siūlo darbą:

Pavaduotojui ūkio reikalams.

Biudžetinių įstaigų darbuotojų A2 lygio pareigybė. 9,5 pareiginės algos koeficientas neatskaičius mokesčių (pareiginės algos pastovioji dalis).

Būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas;

Artimiausiu metu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) bus paskelbtas  konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms eiti.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 1. Organizuoja įstaigos viešuosius pirkimus.
 2. Vadovauja technikiniam personalui.
 3. Koordinuoja techninių darbuotojų darbą, rengia jiems užduotis, rengia darbuotojų darbo reglamentavimo dokumentų projektus;
 4. Instruktuoja ir kontroliuoja kaip įstaigos darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;
 5. Vykdo pastato ir patalpų priežiūrą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus;
 6. Vykdo apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų funkcionavimo priežiūrą; kontroliuoja jų techninę būklę, organizuoja remonto darbus;
 7. Organizuoja einamąjį patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą;
 8. Organizuoja įstaigos aprūpinimą baldais, inventoriumi, organizacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis; kontroliuoja jų apsaugą ir savalaikį remontą; darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos priemonėmis.
 9. Organizuoja švaros ir tvarkos palaikymo darbus įstaigos patalpose bei teritorijoje, aprūpina įstaigos aptarnaujantį personalą valymo ir higienos priemonėmis;
 10. Organizuoja įstaigos renginių, švenčių, edukacijų, pasitarimų ir kt. renginių aptarnavimą;
 11. Kontroliuoja įstaigos turto, patalpų inventoriaus efektyvumą, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją; organizuoja inventorizaciją ir dalyvauja inventoriaus ir kito įstaigos turto patikrinimuose;
 12. Organizuoja įstaigos patalpų apsaugą. 

________________________________________________________

Pavaduotojui bendriesiems reikalams ir kultūrinei veiklai

Biudžetinių įstaigų darbuotojų A2 lygio pareigybė. 9,5 pareiginės algos koeficientas neatskaičius mokesčių (pareiginės algos pastovioji dalis).

Būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas;

Artimiausiu metu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) bus paskelbtas  konkursas direktoriaus pavaduotojo bendriesiems reikalams ir kultūrinei veiklai pareigoms eiti.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 1. Koordinuoja ir atsako už mėgėjų meno kolektyvų parengimą ir dalyvavimą Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, apžiūrose ir konkursuose.
 2. Vadovauja vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, edukacinių, etnokultūrinių ir kitų kultūrinės veiklos programų rengimui bei įgyvendinimui.
 3. Koordinuoja Kultūros centro viešųjų renginių (valstybinių, kalendorinių švenčių, atmintinų datų paminėjimų, parodų, spektaklių, meninių konkursų, festivalių, pilietinių akcijų, pramoginių, edukacinių ir kitų renginių) ir profesionalaus meno sklaidos organizavimą, vadovauja įstaigos kūrybinei grupei.
 4. Vadovauja projektinei veiklai, koordinuoja ir kontroliuoja projektų įgyvendinimą.
 5. Rengia ir derina centro sudaromų sutarčių projektus.
 6. Analizuoja įstaigos darbuotojų tobulinimosi, kvalifikacijos kėlimo poreikį, įgyvendina įstaigos Kvalifikacijos kėlimo/tobulinimosi priemonių planą.
 7. Pavaduoja Kultūros centro direktorių.

________________________________________________________

Renginių režisieriui

Biudžetinių įstaigų darbuotojų A lygio pareigybė. 9 pareiginės algos koeficientas neatskaičius mokesčių (pareiginės algos pastovioji dalis).

Būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 1. Organizuoja ir režisuoja Kultūros centro renginius (valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimus, miesto šventę, kalendorines šventes ir kt.), atsako už renginių meninį lygį.
 2. Rengia renginių programas, scenarijus ir scenarinius planus, vadovauja režisuojamų renginių repeticijoms, esant poreikiui teikia konsultacijas kitoms kultūros įstaigoms, dalyvauja renginiuose.
 3. Paruošia renginių, koncertinių programų vedėjus.
 4. Bendradarbiauja su mėgėjų meno kolektyvų vadovais, formuoja užsakymus kolektyvams dėl koncertinių programų, režisuoja mėgėjų meno kolektyvų šventes.
 5. Populiarina profesionalųjį meną, organizuoja jo sklaidą.
 6. Organizuoja edukacinius užsiėmimus.
 7. Rengia/dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus.

________________________________________________________

Kasininkui

Biudžetinių įstaigų darbuotojų B lygio pareigybė. 4,9 pareiginės algos koeficientas neatskaičius mokesčių (pareiginės algos pastovioji dalis).

Būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas;

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 1. Platina spausdintinius bilietus bei bilietus per bilietų platinimo sistemą į įstaigos organizuojamus renginius ir atvykstančių kolektyvų ir atlikėjų koncertus ir renginius,
 2. Priima, išduoda ir saugo pinigines lėšas, vykdo jų apskaitą, laikydamasis taisyklių, užtikrinančių jų saugumą;
 3. Įneša grynuosius pinigus į atsiskaitomąją sąskaitą banke;
 4. Pagal nustatytą tvarką rengia visus kasos operacijų apskaitymų ir pardavimų apskaitos dokumentus (pardavimų ataskaitas, apyskaitas, aktus, kasos knygą ir kt.);
 5. Moka telefonu ir gyvai žodžiu profesionaliai pristatyti Centro paslaugas, suteikti informaciją apie renginius, edukacinius užsiėmimus (renginių turinys, dalyviai, nuolaidos, laikas, bilietų kainos ir pan.);
 6. Žino Centro struktūrą, gali suteikti informacija lankytojams ir nukreipti pagal suinteresuotumą.
 7. Tampriai bendradarbiauja su Renginių organizavimo ir Komunikacijos specialistais dėl organizuojamų renginių, bilietų, reklamos platinimo ir informacijos lankytojams teikimo sąlygų;

________________________________________________________

Vairuotojui – pagalbiniam darbininkui

Biudžetinių įstaigų darbuotojų C lygio pareigybė. 5,7 pareiginės algos koeficientas neatskaičius mokesčių (pareiginės algos pastovioji dalis).

Būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 1. Prižiūri transporto priemonę, pagal kompetenciją atlieka techninę priežiūrą.
 2. Atsako už keleivių ir krovinių saugų pervežimą nustatytu maršrutu.
 3. Prižiūri įstaigos aplinką ( apie 5 635 kv.m.).
 4. Atlieka apgadintų baldų ir kito inventoriaus remonto darbus, surenka naujus baldus;
 5. Padeda paruošti patalpas renginiams (suneša ir išneša kėdes, kitą inventorių ir pan.), padeda  darbuotojams ruošti parodas (įrėmina, pakabina paveikslus ir kt.)
 6. Atlieka smulkius remonto ir aplinkos priežiūros darbus struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose;
 7. Atlieka turto, inventoriaus išvežimo, pervežimo darbus (jei renginys ar kita veikla vyksta ne Kultūros centre);
Accessibility